Regular school bell schedule

 Tuesday/Thursday &  Wednesday/Friday Block Day Schedule

 • Tuesday/Thursday:  1, 2, 4, 6

 • Wednesday/Friday :  1, 3, 5, 7

 • Advisory: Tuesday-Friday 7:30-8:00 a.m.

Period 1: 8:04am - 8:51 am

Periods 2 & 3: 8:55 am - 10:31 am 

Period  4  & 5: 10:35 am - 12:35 pm 

 • 7th Grade Lunch Periods
  • A Lunch 10:35 am - 11:05 am
  • Class: 11:05 am - 12:35 pm
 • 7th Grade B Class/Lunch/Class
  • Class10:35 am - 11:05 am
  • B Lunch: 11:05 am - 11:35 am
  • Class: 11:35 am-12:35 pm
 • 8th Grade Lunch/Periods
  • Class: 10:35-11:35 am
  • C Lunch: 11:35 am-12:05pm
  • Class: 12:05-12:35 pm
  • Class/D Lunch
  • Class: 10:35-12:05 pm
  • D Lunch: 12:05-12:35 pm       

Periods 6 & 7: 12:39 pm. - 2:15 pm 

Monday - 7 Period Day Schedule

Period 1: 7:30 am - 8:14 am

Period 2: 8:18 am - 8:58 am

Period 3: 9:02 am. - 9:42 am

Period 4: 9:46 am. - 10:31 am

Period 5 (And Lunch) 10:35 am - 12:35 pm

 • 7th Grade Lunch/Periods
  • A Lunch 10:35 am - 11:05 am
  • Class: 11:05 am - 12:35 pm
 • 7th Grade B Class/Lunch/Class
  • Class10:35 am - 11:05 am
  • B Lunch: 11:05 am - 11:35 am
  • Class: 11:35 am-12:35 pm
 • 8th Grade Lunch/Periods
  • Class: 10:35-11:35 am
  • C Lunch: 11:35 am-12:05pm
  • Class: 12:05-12:35 pm
  • Class/ D Lunch
  • Class: 10:35-12:05 pm
  • D Lunch: 12:05-12:35 pm       

Period 6: 12:39 pm-1:25 pm

Period 7: 1:29 pm - 2:15 pm

Walt Whitman MS Bell Schedule